Als we spreken over het verbeteren van de financiële positie van mensen met een uitdaging dan is het hebben van schulden vaak een soort ‘verlamingsmiddel’ waarom mensen niet in staat zijn op te pakken wat ze moeten doen. Hieraan gebeurd al veel met name met de stress sensitieve benadering.

Schulden oplossen is vaak de eerste stap op weg uit armoede. Als we dit kunnen combineren met een (instap- of afspraak-) baan dan is er licht in de tunnel. Het tijdig signaleren van betalingsachterstanden en beginnende schulden voorkomt dat problemen zich uitbreiden. Alle deskundigen die wij over ‘nieuwe sociaal’ spraken gaven aan dat we moeten blijven inzetten op zo snel mogelijk signaleren en aanpakken van schuldproblemen. Dat voorkomt water naar zee dragen. We moeten daarom inzetten op een intensivering en verhoging van het bereik van de schuldhulpverlening onder (werkende) minima.

Lopende initiatieven zoals de aanpak vroegsignalering en vroeg eropaf moeten met kracht voortgezet. We grijpen tijdig in als er betalingsachterstanden ontstaan en voorkomen zo dat de situatie uit de hand loopt. We blijven ook inzetten op financiële spreekuren buiten kantoortijd. Daarnaast nemen we de volgende specifieke maatregelen om het bereik van schuldhulpverlening onder werkende minima te verhogen:

  • In het kader van social return geven we in samenwerking met uitzendbureaus de cursus ‘Wegwijs in schuldhulp’ aan intercedenten, managers, medewerkers van de backoffice en de financiële afdeling. Het doel van de cursus is de medewerkers te leren financiële problemen bij flexkrachten te herkennen en te bespreken. We stellen een sociale kaart op die inzicht geeft in hoe de schuldhulpverlening in elkaar steekt en waar men terecht kan.
  • We gaan in onderzoek doen naar de aanpak van schulden op de werkvloer (bijvoorbeeld in de zorg- en welzijnssector). We onderzoeken hoe groot het probleem is en wat de kennis is van de medewerkers, leidinggevenden en P&O en wat er al gebeurt en waar tegenaan gelopen wordt. Daarnaast kijken we in hoeverre werkgevers en –nemers bekend zijn met minimavoorzieningen. De verwachting is dat onderzoek voor de zomer is afgerond.
  • We bezoeken Hoogeveners die wegens langdurige achterstand bij de betalingen van de wettelijk verplichte zorgpremie een bestuursrechtelijke premie (boeteregime) moeten betalen bij het CAK. Indien nodig doen we een actief hulpaanbod.

Specifiek voor ondernemers/zzp-ers

  • Zelfstandigen met zakelijke schulden hebben ook vaak te maken met problemen op andere leefgebieden die voorkomen dat de gemeentelijke dienstverlening gericht op het bedrijf effectief is. Een klantreisonderzoek gericht op deze groep zelfstandigen heeft uitgewezen dat zij vaak geen hulp vragen of afhaken vanwege (i) schaamte en onbekendheid met de hulpverlening, (ii) te veel overdrachtsmomenten tussen dienstverleners, (iii) onjuiste benadering en/of onvoldoende kennis en expertise om deze doelgroep te ondersteunen. Daarom moeten we ons in eerste instantie focussen op het knelpunt van de vele afhaakmomenten die gevormd worden door overdrachten tussen dienstverleners zoals de maatschappelijke dienstverleners, de gemeentelijke afdeling sociale zaken en EZ en gespecialiseerde schuldhulpverleners.
  • Inzetten op administratieve ondersteuning en budgetcoaching. Deze helpen kwetsbare zelfstandigen met het inzichtelijk maken van de financiële situatie om schuldenproblematiek te voorkomen of hanteerbaar te maken. Het ontbreken van een deugdelijke boekhouding en administratie vormt vaak een belemmering voor het oplossen van schuldproblemen. Mogelijk daarbij betrekken accountants, administratiekantoren en adviseurs van het MKB.